Deklaracja dostępności

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w OLEŚNICY zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zdp-olesnica.pl/


Data publikacji strony internetowej: 2004-08-19
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-10


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ulica Wojska Polskiego 52c,
56-400 Oleśnica.
Osobą kontaktową jest Pani Izabela Kuświk, adres poczty elektronicznej zdp@zdp-olesnica.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 398 16 67, 71 399 32 44.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności według niżej zamieszczonej procedury.


Informacje na temat procedury składania skarg na brak dostępności
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich - adres strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/


Skróty klawiaturowe
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Dostępność architektoniczna
Siedziba: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy,
ulica Wojska Polskiego 52c

Siedziba: Obwód Drogowy ZDP w Oleśnicy,
ulica Wojska Polskiego 52c

Siedziba: Obwód Drogowy ZDP w Sycowie,
ulica Kolejowa 17 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Zarządzie Dróg Powiatowych mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy odpowiednio wcześniej zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą.
Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

Podpisał: Zdp Oleśnica
Dokument z dnia: 21.04.2021
Dokument oglądany razy: 127
Opublikował: Barbara Bednarek
Publikacja dnia: 21.04.2021
 
wydruk z dnia: 22.09.2021 // bip.zdp-olesnica.pl