ZDP-DT.272.2.2019.IG - Sprzedaż drewna -na pniu- z pasa drogowego dróg powiatowych

opublikowany: 07.01.2019
termin: 17.01.2019
przetarg nie podlega Ustawie o Zamówieniach Publicznych

Oleśnica, dnia 07.01.2019 r.

Nr Sprawy ZDP-DT.1430.2.2019.IG

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA „NA PNIU”

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52 c, 56-400 Oleśnica

tel. 71 39816 67, faks 71 398 16 67

ogłasza pisemny przetarg na:

Sprzedaż drewna „na pniu” z pasa drogowego dróg powiatowych”

Ogółem: drzew do wycinki 298,0 szt.

szacunkowa ilość pozyskanego drewna (wraz z gałęziówką) ogółem ok. 1100,0 m3

  1. Termin wykonania:

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu i przygotowania oferty można uzyskać na stronie internetowej Sprzedającego www.zdp-olesnica.pl.

  1. Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:

Pan Sławomir Zadka tel. 0-71 398 16 67

Pani Sylwia Kruszona tel. 0-71 398 16 67

w godz. 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

  1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52 c, 56-400 Oleśnica – pokój nr 3 – I piętro – Sekretariat.

    w terminie do dnia 17.01.2019 r. do godz. 09:00.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52 c, 56-400 Oleśnica – pokój nr 8 – I piętro – Sala konferencyjna w dniu 17.01.2019 r. o godz. 09:15.

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Złożenie oświadczenia dot. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia.

  1. Kryteria oceny:

Kupujący, który zaoferuje najwyższą cenę kupna.

  1. Należność za drewno należy wpłacić na konto Sprzedającego przed przystąpieniem do wyrębu drzew w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania umowy.

Sporządziła: I. Grudzień

____Marzena Graczyk____

Kierownik Sprzedającego

lub osoba upoważniona

ZAŁĄCZNIKI


Przetarg rozstrzygnięty

Uwagi:

Nr Sprawy ZDP-DT.272.2.2019.IG

ZDP-DT.1430.5.2019.IG

OGŁOSZENIE

o wyborze kupującego

dotyczy przetargu na:

Sprzedaż drewna „na pniu” z pasa drogowego dróg powiatowych”

Sprzedający, Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52 c, 56-400 Oleśnica, zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia postępowania na w/w zadanie, a za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

ARTRANS” HANDEL I USŁUGI Mazik Arkadiusz

ul. Gałczyńskiego 45, 46-100 Namysłów

która oferuje wykonanie zamówienia za kwotę netto 1.100,00, brutto 1.188,00.

Uzasadnienie: Kupujący otrzymał w wyniku oceny najwyższą ilość punktów tj. 100,0 za kryterium „cena”, zaproponował najwyższą cenę, oraz spełnił warunki określone w SIWZ.

Ponadto Sprzedający informuje, że w w/w postępowaniu nie zostały złożone oferty innych firm.

____Marzena Graczyk___

Kierownik Sprzedającego

lub osoba upoważniona

Oleśnica, dnia 17 stycznia 2019 r.

Przygotowała: I. Grudzień

Wiadomość z dnia: 07.01.2019
Dokument oglądany razy: 144
Opublikował: Irmina Grudzień
wydruk z dnia: 21.11.2019 // bip.zdp-olesnica.pl