Konkurs: Nabór na wolne stanowisko pracy

INSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, INŻYNIERII RUCHU I EWIDENCJI DRÓG W DZIALE TECHNICZNYM ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.05.2019, 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2019, 10:00
Organizator: DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY

ZDP-DAF.2111.1.2019.BB

1. Miejsce wykonywania pracy: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica.
2. Nawiązanie stosunku pracy: od dnia 10.06.2019 roku z możliwością przesunięcia terminu z uwagi na potrzeby pracodawcy.
3. Nawiązanie stosunku pracy nastąpi na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy - na pełny etat.


I. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia.
2. Staż pracy: co najmniej 2 lata, w tym co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych.
3. Znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo o drogach publicznych, prawo budowlane, znajomość zagadnień z zakresu planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.
4. Niekaralność, tj. osoba która nie była skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
6. O stanowisko mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na konkursowym stanowisku pracy (nie dotyczy obywateli RP).
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na konkursowym stanowisku pracy.
9. Nieposzlakowana opinia.
10. Wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe w administracji państwowej.
2. Ogólna znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego.
3. Prawo jazdy kategorii B.
4. Biegła obsługa programów MS Office.
5. Obsługa urządzeń biurowych.
6. Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.
7. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.
8. Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia.
9. Umiejętność pracy w zespole.
10. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność,
zaangażowanie, systematyczność, terminowość, samodzielność, obiektywizm, dyspozycyjność, kreatywność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Przygotowywanie zadań inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych na drogach powiatowych i wojewódzkich.
2. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych (przetargi nieograniczone) na dostawy, usługi i roboty budowlane, o wartość równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, w tym w szczególności:
- opracowywanie planów zamówień publicznych i ich bieżąca aktualizacja,
- wszczynanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
- publikowanie dokumentów postępowania na BIP jednostki i na stronie internetowej UZP,
- udzielanie odpowiedzi na zapytania oferentów do przetargu,
- powołanie komisji przetargowej i koordynowanie jej pracy w zakresie oceny i wyboru ofert,
- wzywanie oferentów do uzupełnień wymaganych dokumentów i wyjaśnień,
- wydawanie referencji wykonawcom,
- sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej z postępowań,
- zwroty wadiów,
- prowadzenie rejestru postępowań przetargowych.
3. Nadzór i koordynacja realizacji umowy z wykonawcami (w tym dochodzenie roszczeń i kar umownych od wykonawców, koordynacja realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot umowy, kontrola jakości i terminowości, przygotowywanie i przeprowadzanie procedur uzupełniających i dodatkowych, współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego, organizacja czynności odbiorowych, egzekwowanie od wykonawców dokumentacji powykonawczej, itp.).
4. Koordynacja procesu budowlanego oraz usług utrzymaniowych, stanowiących przedmiot zamówienia.

5. Realizowanie zagadnień inżynierii ruchu, w tym w szczególności:
- opiniowanie projektów stałej i zmiennej organizacji ruchu na drogach
powiatowych,
- prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu,
- nadzorowanie i koordynowanie wdrażania projektów organizacji ruchu oraz
wszelkich zmian w organizacji ruchu,
- realizowanie własnych (wewnętrznych) i zewnętrznych wniosków dot. zmiany
organizacji ruchu oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
6. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, w tym gromadzenie dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej oraz udostępnianie informacji zawartych w ewidencji uprawnionym organom, na ich żądanie.
7. Sporządzanie Planów Zimowego Utrzymania Dróg.
8. Przygotowywanie, koordynowanie i nadzorowanie okresowej (rocznej i 5-letniej) kontroli stanu technicznego dróg powiatowych oraz mostów i przepustów, wykonywanych przez osoby do tego uprawnione; przekazywanie wniosków z tych kontroli osobom odpowiedzialnym za przygotowywanie planów inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych na drogach powiatowych.
9. Wydawanie uzgodnień dotyczących zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oleśnicki.
10. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu wraz z załącznikami.
11. Wydawanie uzgodnień w sprawach wykorzystania dróg w sposób szczególny.
12. Przygotowywanie dokumentacji do rozliczeń porozumień Powiatu Oleśnickiego, zawartych na realizację inwestycji drogowych z dofinansowaniem środków zewnętrznych.
13. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy – na pełny etat.
2. Praca biurowa z użyciem sprzętu komputerowego (powyżej 4 godzin na dobę).
3. Praca administracyjno – biurowa z narażeniem na sytuacje stresujące.
4. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.
5. Osoba, która po raz pierwszy zostanie zatrudniona na konkursowym stanowisku pracy (stanowisku urzędniczym) może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej.
6. Na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, kierownik jednostki może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych.
7. Pracownik ma obowiązek uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, jako warunek dalszego zatrudnienia pracownika.
8. Zwolnienie, o który mowa w pkt 6, nie wyłącza wywiązania się przez pracownika z obowiązku opisanego w pkt 7.
9. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze i pierwszym piętrze budynku, który nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
10. Norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin, norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin, praca odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00.
11. Praca na konkursowym stanowisku pracy nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- poniżej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. Curriculum Vitae – z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, opatrzone własnoręcznym podpisem.
2. List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem.
3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegającego się o zatrudnienie (według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia) – opatrzony własnoręcznym podpisem.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wymagane wykształcenie, posiadane kwalifikacje lub umiejętności ( zaświadczenie o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.).
5. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe.
6. Kserokopie dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności (jeśli dotyczy).
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem.
8. Oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem (w przypadku wyłonienia kandydata na w/w konkursowe stanowisko pracy przed zawarciem stosunku pracy, kandydat powinien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o niefigurowaniu w kartotece Krajowego Rejestru Karnego).
9. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym konkursowym stanowisku pracy, opatrzone własnoręcznym podpisem (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
10. Kserokopie referencji (jeśli kandydat posiada).
11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia) - opatrzone własnoręcznym podpisem.
12. W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu Pracodawcy oryginałów wyżej wymienionych dokumentów.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z opisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. zamówień publicznych, inżynierii ruchu i ewidencji dróg w Dziale Technicznym Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy”:
? osobiście w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w siedzibie jednostki przy ul. Wojska Polskiego 52c w Oleśnicy,
? lub pocztą na adres korespondencyjny: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 30.05.2019 roku do godz. 15.00.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli skutecznie wpłynęły do sekretariatu Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w terminie - do dnia 30.05.2019 do godz. 15.00 lub na wyżej wymieniony adres Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w terminie - do dnia 30.05.2019 roku do godz. 15.00.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy po terminie - nie będą rozpatrywane.
Nabór będzie prowadzony przez Komisję powołaną przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.
Komisyjne otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 31.05.2019 roku.
Kandydaci którzy, spełnili wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną niezwłocznie o tym poinformowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy http://bip.zdp-olesnica.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz Osobowy

Ogłoszenie

Opublikowano dnia: 21.05.2019
wydruk z dnia: 21.11.2019 // bip.zdp-olesnica.pl