mapa strony   |   kontakt   |

Udostępnienia kanału technologicznego

24.08.2016, 12:43

 ZDP-DT.7011.10.2016.BD Oleśnica, 2016-08-23


Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Na podstawie z art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.460 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, działający w imieniu zarządcy dróg powiatowych, zawiadamia o zamieszczeniu na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Aktualności http://zdp-olesnica.pl, informacji o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania lokalizacją w pasie drogowym kanału technologicznego, w ramach niżej wymienionego zadania inwestycyjnego:

„Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy – etap 1 dokumentacja projektowa z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ”.

wyk.2 egz.
egz. nr 1- adresat (wraz z informacją)
egz. nr 2-a/a

ZDP-DT.7011.10.2016.BD Oleśnica, 2016-08-23


INFORMACJA
o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy informuje o przygotowaniu następującej inwestycji:

„Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy – etap 1 dokumentacja projektowa z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zarządcy drogi, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 52c
56-400 Oleśnica

Zgodnie z art. 4 punkt 15a cytowanej wyżej ustawy, kanał technologiczny, to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
• urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,
• linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (nie dojdzie do zawarcia umowy dzierżawy lub najmu) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Aktualności http://zdp-olesnica.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej uke@uke.gov.pl.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 532
Opublikował: Irmina Grudzień
Publikacja dnia: 24.08.2016, 12:43
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl