mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające Ustawie

ZDP-DT.272.30.2019.IG - Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz nasadzeń kompensacyjnych krzewów na terenie miasta Oleśnica dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Oleśnica, dnia 31.01.2019 r.

ZDP-DT.1430.11.2019.IG

Ogłoszenie nr 508878-N-2019 z dnia 2019-01-31 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy: Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz nasadzeń kompensacyjnych krzewów na terenie miasta Oleśnica dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, krajowy numer identyfikacyjny 93196321000000, ul. Wojska Polskiego, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3981667, 3993244, e-mail zdp@zdp-olesnica.pl, faks. Adres strony internetowej (URL): zdp-olesnica.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak

zdp-olesnica.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak zdp-olesnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz nasadzeń kompensacyjnych krzewów na terenie miasta Oleśnica dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Numer referencyjny: ZDP-DT.272.30.2019.IG

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz nasadzeń kompensacyjnych krzewów na terenie miasta Oleśnica dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie, 77.21.15.00-7Usługi pielęgnacji drzew, 77.31.00.00-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych. 2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz nasadzeń kompensacyjnych krzewów na terenie miasta Oleśnica dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w tym: zadanie nr 1 – dotyczy wykonania cięć pielęgnacyjnych drzew przy drogach powiatowych w m. Oleśnica, zadanie nr 2 – dotyczy wykonania nasadzeń kompensacyjnych w m. Oleśnica przy ul. Skłodowskiej-Curie, wraz z roczną pielęgnacją i gwarancją przyjęcia. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na wybrane przez siebie zadania / zadanie. ZADANIE NR 1: Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje wykonanie cięć pielęgnacyjnych (sanitarnych i korygujących) drzew. Cięcia korygujące, to cięcia mające za zadanie poprawienie niewłaściwej konstrukcji drzewa, takich jak zaburzenie statyki drzewa przez pochylenie pnia, jednostronną lub asymetryczną koronę. Cięcia należy wykonywać zachowując jak najbardziej naturalny pokrój drzewa. Cięcia sanitarne, to cięcia zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę, połamanych lub martwych. Przy niektórych cięciach sanitarnych należy kompleksowo wykonać cięcia formujące całej korony. Zamawiający wymaga wykonania kompleksowego cięcia tj. usunięcia konarów i gałęzi obumarłych, nadłamanych, wykonania niezbędnej korekty statyki drzewa, usunięcia odrostów z pni i korzeni drzew. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy, powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia i realizowania usług obciążą Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac przy nieprzerwanym ruchu ulicznym, zabezpieczenia terenu na czas prowadzonych prac oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu w czasie trwania prac, oznakowania prac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu. W czasie prowadzenia prac: 1) należy dążyć do pozostawienia na drzewach ran o jak najmniejszej średnicy; 2) cięcia wszystkich konarów i gałęzi należy wykonać na tzw. obrączkę tzn. pozostawienie nasady gałęzi nienaruszonej. Podobnie przy gałęziach suchych lub starych tylcach nie należy naruszać nabiegów kalusowych istniejących z reguły u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem się warstwy drewna ochronnego. Konsekwencją prawidłowego cięcia jest zamknięty pierścień tkanki przyrannej (kalusa); 3) cięcia należy dokonywać tam, gdzie znajduję się żywa gałąź przewidziana do pozostawienia, by produkowała asymilaty potrzebne do zabliźnienia rany, tzw. gałąź zabliźniająca; 4) usuwanie grubszych gałęzi, tj o średnicy powyżej 4 cm polega na wykonaniu trzech cięć, dzięki którym unikamy uszkodzeń nasad gałęzi oraz drzewa pni (tzw. obrywów): – cięcie podcinające wykonanie od dołu gałęzi do -1/3 grubości gałęzi. Cięcie takie wykonuje się w odległości około 10-15 cm od nasady ciętej gałęzi; – cięcie docinające, wykonane kilka centymetrów powyżej miejsca cięcia podcinającego. W wyniku tego cięcia gałąź odpada; – cięcie usuwające tylec. Wykonując to cięcie pozostawiamy nieskaleczoną nasadę gałęzi (cięcie na obrączkę); 5) większe gałęzie należy usuwać odcinkami. Ciężkie części usuwanych gałęzi należy spuszczać na linach. Unika się w ten sposób niedopuszczalnego ranienia drzew i obłamywania gałęzi; 6) podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gałęzie. Należy w takim wypadku zastosować technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin; 7) niedopuszczalne są: cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, do której przycinana jest jej część oraz cięcia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastającego ponad obrączkę. Niedopuszczalne są cięcia wykonywana przy pomocy siekier, tasaków, maczet i tym podobnych narzędzi; 8) dopuszcza się cięcie w więcej niż jednej płaszczyźnie w przypadku usuwania gałęzi martwej, na której nieregularnie narastający kalus uniemożliwia wykonanie zabiegu jednym cięciem; 9) piły i sekatory używane do cięcia muszą być ostre, aby nie powodowały szarpania i uszkodzeń zdrowych tkanek konarów. W celu usunięcia zagrożenia ewentualnego rozprzestrzeniania się chorób wśród drzew, narzędzia należy dezynfekować po przycince każdego drzewa. Lokalizacja drzew: Lp. Lokalizacja Gatunek Rodzaj cięcia 1. Oleśnica, ul. Skłodowskiej klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 2. Oleśnica, ul. Skłodowskiej klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 3. Oleśnica, ul. Skłodowskiej klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 4. Oleśnica, ul. Skłodowskiej klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 5. Oleśnica, ul. Skłodowskiej klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 6. Oleśnica, ul. Skłodowskiej klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 7. Oleśnica, ul. Skłodowskiej klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 8. Oleśnica, ul. Skłodowskiej klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 9. Oleśnica, ul. Skłodowskiej klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 10. Oleśnica, ul. Skłodowskiej klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 11. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 12. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 13. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 14. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 15. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 16. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 17. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 18. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 19. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 20. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 21. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 22. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 23. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 24. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 25. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 26. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 27. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 28. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 29. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 30. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 31. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 32. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 33. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 34. Oleśnica, ul. Lwowska, obok nr 25 lipa drobnolistna cięcie sanitarne i korygujące 35. Oleśnica, ul. Lwowska, przy ZUS jesion wyniosły cięcie redukcyjno-korygujące 36. Oleśnica, ul. Lwowska, przy ZUS lipa drobnolistna cięcie redukcyjno-korygujące 37. Oleśnica, ul. Lwowska, przy ZUS klon zwyczajny cięcie redukcyjno-korygujące 38. Oleśnica, ul. Lwowska, przy ZUS klon zwyczajny cięcie redukcyjno-korygujące 39. Oleśnica, ul. Reja jesion wyniosły cięcie redukcyjno-korygujące 40. Oleśnica, ul. Reja jesion wyniosły cięcie redukcyjno-korygujące 41. Oleśnica, ul. Reja jesion wyniosły cięcie redukcyjno-korygujące 42. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 43. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 44. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 45. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 46. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 47. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 48. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 49. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 50. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 51. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 52. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 53. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 54. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 55. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 56. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 57. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 58. Oleśnica, ul. Krzywoustego jesion wyniosły cięcie sanitarne i korygujące 59. Oleśnica, ul. Krzywoustego jesion wyniosły cięcie sanitarne i korygujące. ZADANIE NR 2: Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje wykonanie nasadzeń kompensujących wycinkę krzewów przy drogach powiatowych w m. Oleśnica. Usługi będą polegały na wykonaniu nasadzeń kompensujących przy ul. Skłodowskiej-Curie obejmujących krzewy płożące gat: Mikrobiota syberyjska (Microbiota decussata), Jałowiec sabiński (Juniperus sabina), Jałowiec płożący (Juniperus horizontalis), Jałowiec rozesłany (Juniperus procumbens), Jałowiec pospolity (Juniperus communis) – odmiany płożące w ilości 50 szt. Krzewy w bryle korzeniowej w wieku 3-4 lata wraz z roczną pielęgnacją z pełną gwarancją ich przyjęcia. Lokalizacja nasadzeń: Oleśnica, ul. Skłodowskiej-Curie. Zamawiający wskaże Wykonawcy prac, szczegółową lokalizację miejsca nasadzeń. Pielęgnacja nasadzeń krzewów, po ich posadzeniu i protokolarnym odbiorze, polegała będzie na wykonaniu czynności takich jak podlewanie. Ww. prace będą wykonywane sukcesywnie w ciągu całego roku, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Okres prac pielęgnacyjnych obejmuje 12 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru nasadzeń krzewów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, w tym jakość posadzonego materiału i zobowiązuje się w ramach udzielonej gwarancji do nieodpłatnych uzupełnień – wymiany krzewów obumarłych, uszkodzonych, porażonych przez szkodniki lub choroby. Nasadzenia uzupełniające obejmują: usunięcie uschniętych lub zniszczonych krzewów, zakup nowych krzewów na koszt Wykonawcy oraz ich nasadzenie w dotychczasowym miejscu. Prace należy wykonać po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Nowe nasadzenia muszą odpowiadać cechom usuniętych krzewów oraz posiadać nie gorsze od nich parametry w zakresie: gatunku, wieku. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiste zlecone i wykonane prace. 5. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 6. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia następować będzie według faktycznie wykonywanych jednostek rzeczowych po ryczałtowej cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie przetargowej. 7. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie zmian dotyczących wielkości przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie, niewykorzystanie pełnej kwoty umowy. 8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 9. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności wobec osób trzecich, za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub podmioty trzecie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę ilości i zakresu przedmiotu zamówienia, odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich na skutek nie wykonania przedmiotu zamówienia, ponosi Wykonawca. 12. Przekazanie ilości i zakresu przedmiotu zamówienia odbywać się będzie pisemnie za pomocą sporządzonego protokołu. 13. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować pracę aby nie wywołała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla użytkowników drogi. 14. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w wyznaczonym terminie do realizacji przedmiotu zamówienia, skutkować będzie to rozwiązaniem umowy, a co za tym idzie wszelką odpowiedzialność z tytułu niewywiązania się z przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 15. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanego przedmiotu zamówienia oraz zachowanie wszystkich norm bezpieczeństwa. Wykonawca odpowiada również za ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i publicznej (ogrodzenia, budynki, mienie znajdujące się w obrębie prac itp.). 16. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP określił w rozdziale 26 SIWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). 17. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego, b) powodujące poprawę parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów. Powyższe zmiany, muszą być każdorazowo zatwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany nie mogą powodować zmiany przedmiotu zamówienia, ceny wykonania przedmiotu zamówienia, obniżenia jakości. 18. UWAGA: Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i art. 29 oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w dokumentach przetargowych. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów, systemów, urządzeń i wyposażenia zawarte w SIWZ oraz dokumentacji przetargowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji przetargowej mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację zamówienia zgodnie z dokumentami przetargowymi oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne.

II.5) Główny kod CPV: 77000000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

77211500-7

77310000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-03-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2019-02-28

2019-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Posiadają aktualną na dzień składania ofert polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę: dla zadania nr 1-2 minimum 10.000,00 . W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w warunek, musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

Informacje dodatkowe Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Szczegółowe informacje zawiera pkt 5.2. SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Wykażą się osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług, niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w warunek, musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Szczegółowe informacje zawiera pkt 5.2. SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP. b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich urzędujących członków władz. h) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: dla zadania nr 1-2 minimum 10.000,00 . Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.1.1. SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy PZP. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz oferty przygotowany dla zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 PZP – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (obowiązkowy dokument, który musi zostać wypełniony i załączony do oferty znajduje się na stronach 1-5); c) zestawienie cenowe – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; d) dokument, z którego wynika upoważnienie osoby / osób do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: z jednym wykonawcą

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-08, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem danych osobowych Wykonawcy jest /Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica, tel. / faks: 0-71 399 32 44 / 0-71 398 16 67, e-mail: zdp@zdp-olesnica.pl, http://zdp-olesnica.pl; dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy ZDP-DT.272.30.2019.IGWykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz nasadzeń kompensacyjnych krzewów na terenie miasta Oleśnica dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa PZP”; dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Wykonawca posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; Wykonawcy nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

ZADANIE NR 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz nasadzeń kompensacyjnych krzewów na terenie miasta Oleśnica dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy. 2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz nasadzeń kompensacyjnych krzewów na terenie miasta Oleśnica dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w tym: zadanie nr 1 – dotyczy wykonania cięć pielęgnacyjnych drzew przy drogach powiatowych w m. Oleśnica. ZADANIE NR 1: Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje wykonanie cięć pielęgnacyjnych (sanitarnych i korygujących) drzew. Cięcia korygujące, to cięcia mające za zadanie poprawienie niewłaściwej konstrukcji drzewa, takich jak zaburzenie statyki drzewa przez pochylenie pnia, jednostronną lub asymetryczną koronę. Cięcia należy wykonywać zachowując jak najbardziej naturalny pokrój drzewa. Cięcia sanitarne, to cięcia zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę, połamanych lub martwych. Przy niektórych cięciach sanitarnych należy kompleksowo wykonać cięcia formujące całej korony. Zamawiający wymaga wykonania kompleksowego cięcia tj. usunięcia konarów i gałęzi obumarłych, nadłamanych, wykonania niezbędnej korekty statyki drzewa, usunięcia odrostów z pni i korzeni drzew. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy, powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia i realizowania usług obciążą Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac przy nieprzerwanym ruchu ulicznym, zabezpieczenia terenu na czas prowadzonych prac oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu w czasie trwania prac, oznakowania prac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu. W czasie prowadzenia prac: 1) należy dążyć do pozostawienia na drzewach ran o jak najmniejszej średnicy; 2) cięcia wszystkich konarów i gałęzi należy wykonać na tzw. obrączkę tzn. pozostawienie nasady gałęzi nienaruszonej. Podobnie przy gałęziach suchych lub starych tylcach nie należy naruszać nabiegów kalusowych istniejących z reguły u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem się warstwy drewna ochronnego. Konsekwencją prawidłowego cięcia jest zamknięty pierścień tkanki przyrannej (kalusa); 3) cięcia należy dokonywać tam, gdzie znajduję się żywa gałąź przewidziana do pozostawienia, by produkowała asymilaty potrzebne do zabliźnienia rany, tzw. gałąź zabliźniająca; 4) usuwanie grubszych gałęzi, tj o średnicy powyżej 4 cm polega na wykonaniu trzech cięć, dzięki którym unikamy uszkodzeń nasad gałęzi oraz drzewa pni (tzw. obrywów): – cięcie podcinające wykonanie od dołu gałęzi do -1/3 grubości gałęzi. Cięcie takie wykonuje się w odległości około 10-15 cm od nasady ciętej gałęzi; – cięcie docinające, wykonane kilka centymetrów powyżej miejsca cięcia podcinającego. W wyniku tego cięcia gałąź odpada; – cięcie usuwające tylec. Wykonując to cięcie pozostawiamy nieskaleczoną nasadę gałęzi (cięcie na obrączkę); 5) większe gałęzie należy usuwać odcinkami. Ciężkie części usuwanych gałęzi należy spuszczać na linach. Unika się w ten sposób niedopuszczalnego ranienia drzew i obłamywania gałęzi; 6) podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gałęzie. Należy w takim wypadku zastosować technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin; 7) niedopuszczalne są: cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, do której przycinana jest jej część oraz cięcia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastającego ponad obrączkę. Niedopuszczalne są cięcia wykonywana przy pomocy siekier, tasaków, maczet i tym podobnych narzędzi; 8) dopuszcza się cięcie w więcej niż jednej płaszczyźnie w przypadku usuwania gałęzi martwej, na której nieregularnie narastający kalus uniemożliwia wykonanie zabiegu jednym cięciem; 9) piły i sekatory używane do cięcia muszą być ostre, aby nie powodowały szarpania i uszkodzeń zdrowych tkanek konarów. W celu usunięcia zagrożenia ewentualnego rozprzestrzeniania się chorób wśród drzew, narzędzia należy dezynfekować po przycince każdego drzewa. Lokalizacja drzew: Lp. Lokalizacja Gatunek Rodzaj cięcia 1. Oleśnica, ul. Skłodowskiej klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 2. Oleśnica, ul. Skłodowskiej klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 3. Oleśnica, ul. Skłodowskiej klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 4. Oleśnica, ul. Skłodowskiej klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 5. Oleśnica, ul. Skłodowskiej klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 6. Oleśnica, ul. Skłodowskiej klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 7. Oleśnica, ul. Skłodowskiej klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 8. Oleśnica, ul. Skłodowskiej klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 9. Oleśnica, ul. Skłodowskiej klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 10. Oleśnica, ul. Skłodowskiej klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 11. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 12. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 13. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 14. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 15. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 16. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 17. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 18. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 19. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 20. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 21. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 22. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 23. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 24. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 25. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 26. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 27. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 28. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 29. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 30. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 31. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 32. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 33. Oleśnica, ul. Ludwikowska klon zwyczajny odm. Globosum cięcie redukcyjno-korygujące 34. Oleśnica, ul. Lwowska, obok nr 25 lipa drobnolistna cięcie sanitarne i korygujące 35. Oleśnica, ul. Lwowska, przy ZUS jesion wyniosły cięcie redukcyjno-korygujące 36. Oleśnica, ul. Lwowska, przy ZUS lipa drobnolistna cięcie redukcyjno-korygujące 37. Oleśnica, ul. Lwowska, przy ZUS klon zwyczajny cięcie redukcyjno-korygujące 38. Oleśnica, ul. Lwowska, przy ZUS klon zwyczajny cięcie redukcyjno-korygujące 39. Oleśnica, ul. Reja jesion wyniosły cięcie redukcyjno-korygujące 40. Oleśnica, ul. Reja jesion wyniosły cięcie redukcyjno-korygujące 41. Oleśnica, ul. Reja jesion wyniosły cięcie redukcyjno-korygujące 42. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 43. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 44. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 45. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 46. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 47. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 48. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 49. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 50. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 51. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 52. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 53. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 54. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 55. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 56. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 57. Oleśnica, ul. Krzywoustego robinia akacjowa cięcie sanitarne i korygujące 58. Oleśnica, ul. Krzywoustego jesion wyniosły cięcie sanitarne i korygujące 59. Oleśnica, ul. Krzywoustego jesion wyniosły cięcie sanitarne i korygujące.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77000000-0, 77211500-7, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-02-28

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

ZADANIE NR 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz nasadzeń kompensacyjnych krzewów na terenie miasta Oleśnica dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy. 2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz nasadzeń kompensacyjnych krzewów na terenie miasta Oleśnica dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w tym: zadanie nr 2 – dotyczy wykonania nasadzeń kompensacyjnych w m. Oleśnica przy ul. Skłodowskiej-Curie, wraz z roczną pielęgnacją i gwarancją przyjęcia. ZADANIE NR 2: Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje wykonanie nasadzeń kompensujących wycinkę krzewów przy drogach powiatowych w m. Oleśnica. Usługi będą polegały na wykonaniu nasadzeń kompensujących przy ul. Skłodowskiej-Curie obejmujących krzewy płożące gat: Mikrobiota syberyjska (Microbiota decussata), Jałowiec sabiński (Juniperus sabina), Jałowiec płożący (Juniperus horizontalis), Jałowiec rozesłany (Juniperus procumbens), Jałowiec pospolity (Juniperus communis) – odmiany płożące w ilości 50 szt. Krzewy w bryle korzeniowej w wieku 3-4 lata wraz z roczną pielęgnacją z pełną gwarancją ich przyjęcia. Lokalizacja nasadzeń: Oleśnica, ul. Skłodowskiej-Curie. Zamawiający wskaże Wykonawcy prac, szczegółową lokalizację miejsca nasadzeń. Pielęgnacja nasadzeń krzewów, po ich posadzeniu i protokolarnym odbiorze, polegała będzie na wykonaniu czynności takich jak podlewanie. Ww. prace będą wykonywane sukcesywnie w ciągu całego roku, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Okres prac pielęgnacyjnych obejmuje 12 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru nasadzeń krzewów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, w tym jakość posadzonego materiału i zobowiązuje się w ramach udzielonej gwarancji do nieodpłatnych uzupełnień – wymiany krzewów obumarłych, uszkodzonych, porażonych przez szkodniki lub choroby. Nasadzenia uzupełniające obejmują: usunięcie uschniętych lub zniszczonych krzewów, zakup nowych krzewów na koszt Wykonawcy oraz ich nasadzenie w dotychczasowym miejscu. Prace należy wykonać po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Nowe nasadzenia muszą odpowiadać cechom usuniętych krzewów oraz posiadać nie gorsze od nich parametry w zakresie: gatunku, wieku.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77000000-0, 77211500-7, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-03-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Sporządziła: I. Grudzień

____Barbara Dylewska___

Kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona

ZAŁĄCZNIKI


Uwagi:

Nr Sprawy ZDP-DT.272.30.2019.IG

ZDP-DT.1430.16.2019.IG

OGŁOSZENIE

o unieważnieniu postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania:

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz nasadzeń kompensacyjnych krzewów na terenie miasta Oleśnica dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

DOTYCZY ZADANIA NR 2

Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 52 c, 56-400 Oleśnica informuje, zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), że postępowanie na w/w zadanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) w/w Ustawy.

Uzasadnienie:

W postępowaniu na w/w zadanie cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

____Marzena Graczyk___

Kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona

Oleśnica, dnia 8 lutego 2019 r.

Przygotowała: I. Grudzień

Nr Sprawy ZDP-DT.272.30.2019.IG

ZDP-DT.1430.22.2019.IG

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania:

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz nasadzeń kompensacyjnych krzewów na terenie miasta Oleśnica dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

DOTYCZY ZADANIA NR 1

Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52 c, 56-400 Oleśnica, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:

KEYMAN Paweł Baworowski

ul. Godlewskiego 1c/33, 65-742 Zielona Góra

która oferuje wykonanie zamówienia za kwotę netto 6.283,50 brutto 6.786,18.

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawą PZP i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert (uzyskała najwyższą punktację).

Jednocześnie Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, że w w/w postępowaniu zostały złożone oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „cena”

Liczba pkt w kryterium

termin płatności”

Łączna punktacja

1.

KEYMAN Paweł Baworowski

ul. Godlewskiego 1c/33, 65-742 Zielona Góra

60,0

40,0

100,0

2.

Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o. o.

Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski

7,10

40,0

47,10

3.

F.U.T.S. „Zwyż-Dźwig” s. c. B. Woś, P. Woś, S. Woś

ul. Morelowa 11, 68-100 Żagań

41.55

40,0

81,55

Ponadto Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy, że nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów, ponieważ Zamawiający nie posiada rozwiązań i środków technicznych – elektronicznych, które umożliwiłyby zastosowanie tego sposobu zlecania w/w usług.

____Marzena Graczyk___

Kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona

Oleśnica, dnia 14 lutego 2019 r.

Przygotowała: I. Grudzień

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 31.01.2019, 09:19
Dokument oglądany razy: 97
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Irmina Grudzień
Publikacja dnia: 31.01.2019, 09:19
Termin: 08.02.2019, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl