mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające Ustawie

ZDP-DT.272.55.2019.IG - Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 - etap 1 dokumentacja projektowa

Oleśnica, dnia 25.02.2019 r.

ZDP-DT.1430.28.2019.IG

Ogłoszenie nr 518007-N-2019 z dnia 2019-02-25 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy: Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 – etap 1 dokumentacja projektowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, krajowy numer identyfikacyjny 93196321000000, ul. Wojska Polskiego, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3981667, 3993244, e-mail zdp@zdp-olesnica.pl, faks. Adres strony internetowej (URL): zdp-olesnica.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak

zdp-olesnica.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak zdp-olesnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 – etap 1 dokumentacja projektowa

Numer referencyjny: ZDP-DT.272.55.2019.IG

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 – etap 1 dokumentacja projektowa. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 71.24.80.00-8Nadzór nad projektem i dokumentacją. 2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w ramach w/w zadania wraz z nadzorem autorskim do czasu zakończenia realizacji inwestycji, dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy. 3. Wykonawca musi złożyć ofertę na całość zamówienia. 4. W ramach zadania w szczególności należy: 4.1. Wykonać dokumentację projektową zawierającą: a) ekspertyzę (2 egz.) obejmującą w szczególności: - inwentaryzację obiektu w celu ustalenia parametrów geometrycznych, - przeprowadzenie niezbędnych badań materiałowych (betony ustroju nośnego, podpory, wyposażenie, inne konieczne), odkrywek nawierzchni na obiekcie i na dojazdach, badań geotechnicznych, - przeprowadzenie ponownej oceny stanu technicznego obiektu (do weryfikacji ocena z ostatniej wykonanej okresowej, pięcioletniej kontroli obiektu mostowego – w załączeniu Protokół Nr 1/2018 z dnia 28.11.2018 roku – załącznik nr 6 do SIWZ), - wyznaczenie istniejącej nośności obiektu i przydatności do dalszej eksploatacji z uwzględnieniem degradacji materiału po ocenie rzeczywistych parametrów materiałowych uzyskanych w trakcie badania i oceny stanu technicznego, - opracowanie koncepcji zawierającej 3 warianty postępowania i zakresu robót budowlanych związanych z obiektem i na dojazdach, w niezbędnym zakresie, uzależnione od osiągnięcia możliwej nośności użytkowej i zapewnienia niezbędnych parametrów funkcjonalnych, zakładając osiągnięcie minimum klasy obciążenia "B" (2 warianty) i klasy obciążenia "A" (1 wariant), a następnie przedstawienie wariantów Zamawiającemu do wyboru, - opracowanie wyceny finansowej poszczególnych wariantów koncepcji, a następnie przedstawienie ich Zamawiającemu do wyboru, b) projekt budowlany (oddzielny dla każdej branży, wykonany w oparciu o koncepcję wynikającą z ekspertyzy i zatwierdzoną przez Zamawiającego, umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę i uzyskanie przez Zamawiającego dofinansowania robót budowlanych z budżetu państwa, zawierający analizę statystyczną dotycząca posadowienia, podpór, ustroju nośnego; konieczne jest wyznaczenie nośności użytkowej i klasy MLC wyliczonej metodą MILORY) – 4 egz., c) projekt wykonawczy (oddzielny dla każdej branży, wykonany w oparciu o projekt budowlany) – 4 egz., d) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót wraz z jego zatwierdzeniem, sporządzony na podstawie § 2 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 roku poz. 784), uwzględniający montaż łożysk i związaną z tym konieczność podnoszenia ustroju nośnego, całkowite tymczasowe zamknięcie obiektu dla ruchu drogowego, zorganizowanie objazdów – 4 egz., e) projekt organizacji ruchu docelowego (w przypadku takiej konieczności) wraz z jego zatwierdzeniem, sporządzony na podstawie § 2 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 roku poz. 784) – 4 egz., f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (oddzielne dla każdej branży) – 3 egz., g) kosztorys inwestorski (oddzielny dla każdej branży) – 3 egz., h) kosztorys nakładczy z przedmiarem robót (oddzielny dla każdej branży) – 3 egz., i) wszelkie wymagane przepisami prawa i niezbędne do rozpoczęcia oraz prowadzenia robót budowlanych pozwolenia (w tym prawomocne pozwolenie na budowę z uwagi na teren zamknięty PKP), decyzje administracyjne, postanowienia, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, badania, analizy, zgłoszenia i powiadomienia, z terminem ważności co najmniej 12 miesięcy ponad termin realizacji, oddzielnie dla każdej branży, z uwzględnieniem wykonywania prac na terenie PKP – oryginały, j) wersję elektroniczną (płyta CD) z kompletem dokumentów wymienionych w p.pkt. a)-i) – 1 egz., k) oświadczenie Wykonawcy: - że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, przepisami prawa, zasadami i normami współczesnej wiedzy technicznej obowiązującymi w zakresie realizowanego przedmiotu umowy na dzień złożenia dokumentacji Zamawiającemu, - że dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy jest kompletna i przydatna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, - dotyczące konieczności sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowi przy realizacji inwestycji (BIOZ), l) notatki z narad technicznych i inne niezbędne dokumenty projektu. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana terminowo, z zachowaniem należytej staranności, rozumianej jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem umowy, w zgodzie z postanowieniami umowy, zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego, złożoną ofertą, SIWZ, a także z przepisami prawa wymienionymi w pkt 3.7. SIWZ, a w szczególności z przepisami techniczno – budowlanymi, zasadami i normami współczesnej wiedzy technicznej obowiązującymi w zakresie realizowanego przedmiotu umowy na dzień złożenia dokumentacji Zamawiającemu, z zastosowaniem współczesnych konstrukcji, technologii i materiałów. 4.2. Pełnić nadzór autorski nad realizacją zadania. ZASADY PEŁNIENIA NADZORU AUTORSKIEGO 4.2.1. Sposób pełnienia nadzoru autorskiego: Zobowiązania Wykonawcy dokumentacji projektowej do pełnienia nadzoru autorskiego powstają z chwilą protokolarnego przekazania Zamawiającemu tej dokumentacji (na protokół zdawczo – odbiorczy). Nadzór autorski jest pełniony, aż do zakończenia inwestycji (robót budowlanych) i przekazania inwestycji do eksploatacji tj. do podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, realizowanych w oparciu o tę dokumentację. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany: 1) uczestniczyć w czynnościach wymagających nadzoru autorskiego, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, w tym wizytować budowę oraz uczestniczyć w radach budowy, 2) informować niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich błędach dostrzeżonych w toku realizacji robót budowlanych, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową. 4.2.2. Zakres czynności nadzoru autorskiego: 1) interpretacja, wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, uszczegóławianie dokumentacji projektowej w razie potrzeb, dokonywanie uzupełnień, poprawek i korekt, sporządzanie dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne, 2) sporządzanie opinii i wykonywanie analiz oraz wszelkich opracowań związanych z osiągnięciem celu, w tym dokonywanie koniecznych adnotacji i opinii dotyczących Projektu Wykonawczego i operatu kolaudacyjnego, 3) udzielanie, w trakcie postępowania przetargowego na roboty budowlane, odpowiedzi na zapytania Zamawiającego lub kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców robót budowlanych ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 4) bieżące doradztwo Wykonawcy robót budowlanych we wszystkich sprawach związanych z realizacją dokumentacji projektowej, 5) wprowadzanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 6) czuwanie nad tym, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu wymagającego uzyskania nowego pozwolenia na budowę lub jego zmiany, 7) interpretowanie robót jako dodatkowych lub objętych kontraktem Wykonawcy robót budowlanych, zgodnie z zakresem ujętym w dokumentacji projektowej, 8) udział w komisjach przekazania placu budowy i odbioru robót budowlanych, jeżeli Zamawiający będzie tego wymagał, 9) wyodrębnianie z dokumentacji projektowej (w tym również z kosztorysów inwestorskich) poszczególnych odcinków inwestycji planowanych do realizacji w danym roku budżetowym – na odrębne zlecenie Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, 10) dostosowywanie dokumentacji projektowej do aktualnych przepisów, uaktualnianie pozwoleń, decyzji, uzgodnień, zgłoszeń - na odrębne zlecenie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia. 4.2.3. Pozostałe ustalenia dotyczące nadzoru autorskiego: 1) czynności nadzoru autorskiego będą sprawowane na pisemny wniosek Zamawiającego, 2) o konieczności przeprowadzenia nadzoru autorskiego, Wykonawca będzie informowany z dwudniowym wyprzedzeniem (dwóch dni roboczych), 3) w nagłych przypadkach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezwłocznego wezwania Wykonawcy na budowę, 4) Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych udzielić pisemnej odpowiedzi na pytania Zamawiającego związane z realizacją nadzoru autorskiego, 5) za formę pisemną uznaje się również korespondencję mailową, 6) Wykonawca nie może powierzyć innym osobom wykonania czynności nadzoru autorskiego, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, 7) Wykonawca nie może odstąpić od wykonywania nadzoru autorskiego, za wyjątkiem wystąpienia siły wyższej, 8) wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego zostało wkalkulowane w wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji projektowej. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, przed złożeniem oferty, dokonał lokalnej wizji terenowej miejsca realizacji projektowanych robót budowlanych. 6. Zadanie stanowiące przedmiot umowy: „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 – etap 1 dokumentacja projektowa” Opis istniejącego obiektu: - numer drogi – dawna droga krajowa nr 8, - klasa drogi – Z, - numer inwentarzowy obiektu – JNI 16180002, - projektowana pierwotna nośność określona na I klasę K-80 według PN-66/B-02015, - rok budowy 1969 (według dostępnych danych archiwalnych) - obiekt stanowiący przedmiot zamówienia to wiadukt drogowy trzyprzęsłowy z dojazdami, zlokalizowany w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8, w kilometrażu 0+573, miasto Oleśnica ul. Wojska Polskiego, nad czynną, zelektryfikowaną linią kolejową (nad stacją kolejową Oleśnica Rataje), - pierwotnie obiekt i droga były w zarządzaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu; po wybudowaniu drogi krajowej nr S-8, dawna droga krajowa nr 8 wraz z wiaduktem została przekazana w zarząd Miastu Oleśnica, a następnie, na przełomie 2015 i 2016 roku, na mocy przepisów art. 10 ust. 5a ustawy z 13.09.2013 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 870), w trybie tzw. "kaskadowego przekazywania dróg publicznych" – została przekazana Zarządowi Województwa Dolnośląskiego i dalej Zarządowi Powiatu Oleśnickiego; dawna droga krajowa nr 8 z mocy prawa została ostatecznie zaliczona do kategorii dróg powiatowych, - podstawowe parametry techniczne: - długość całkowita – 32,74 m - szerokość – 11,10 m - ustrój nośny: 3 - przęsłowy, dźwigary prefabrykowane uciąglone płytą monolityczną, swobodnie oparte (8,00+15,00+8,00) - podpory: żelbetowe o konstrukcji ramowej, posadowienie nieznane - jezdnia: - szerokość 8,00 m, - nawierzchnia bitumiczna - chodniki: - dwustronne - wyposażone w krawężniki - szerokość 2 x 1,55 m - balustrady: obustronne, metalowe Ogólne założenia projektowe dla inwestycji: - celem przebudowy jest powstrzymanie degradacji materiału konstrukcji zagrażającego bezpiecznej eksploatacji obiektu i zaprojektowanie funkcji zgodnych z obecnymi wymaganiami; w załączeniu Protokół Nr 1/2018 z dnia 28.11.2018 roku (załącznik nr 6 do SIWZ) okresowej, pięcioletniej kontroli obiektu mostowego (przeglądu rozszerzonego) wraz z dokumentacją fotograficzną, w którym opisano występujące wady i usterki oraz zalecono pilne wykonanie ekspertyzy i przeprowadzenie działań koniecznych dla dalszej bezpiecznej eksploatacji obiektu. Termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu do formalnego sprawdzenia i akceptacji: 02.12.2019 roku. Termin przekazania Zamawiającemu sprawdzonej i zaakceptowanej przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej (odbiór końcowy): 16.12.2019 roku 7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP określił w rozdziale 26 SIWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). 8. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego, b) powodujące poprawę parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów. Powyższe zmiany, muszą być każdorazowo zatwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany nie mogą powodować zmiany przedmiotu zamówienia, ceny wykonania przedmiotu zamówienia, obniżenia jakości. 9. UWAGA: Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i art. 29 oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w dokumentach przetargowych. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów, systemów, urządzeń i wyposażenia zawarte w SIWZ oraz dokumentacji przetargowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji przetargowej mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację zamówienia zgodnie z dokumentami przetargowymi oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne.

II.5) Główny kod CPV: 71322000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-16

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2019-12-16

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Posiadają aktualną na dzień składania ofert polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę minimum 100.000,00 . W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w warunek, musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

Informacje dodatkowe Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Szczegółowe informacje zawiera pkt 5.2. SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Wykażą się osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. co najmniej dwoma osobamiprojektantem branży drogowej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz projektantem branży mostowej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które wykonały min. 2 projekty budowlane budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy wiaduktu drogowego nad czynną linią kolejową o długości co najmniej 30 m, sprawowały nadzory autorskie nad min. 1 zadaniem w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy wiaduktu drogowego nad czynną linią kolejową o długości co najmniej 30 m. Wykonawca nie może sumować ilości kilku zadań o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej ilości porównywalnej. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w warunek, musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. 2. Wykażą się osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. co najmniej dwoma osobamiprojektantem branży drogowej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz projektantem branży mostowej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które wykonały min. 2 projekty budowlane budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy wiaduktu drogowego nad czynną linią kolejową o długości co najmniej 30 m, sprawowały nadzory autorskie nad min. 1 zadaniem w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy wiaduktu drogowego nad czynną linią kolejową o długości co najmniej 30 m. Wykonawca nie może sumować ilości kilku zadań o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej ilości porównywalnej. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w warunek, musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Szczegółowe informacje zawiera pkt 5.2. SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP. b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich urzędujących członków władz. h) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100.000,00 . Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.1.1. SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy PZP. 2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz oferty przygotowany dla zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 PZP – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (obowiązkowy dokument, który musi zostać wypełniony i załączony do oferty znajduje się na stronach 1-5); c) zestawienie cenowe – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; d) dokument, z którego wynika upoważnienie osoby / osób do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4.200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: z jednym wykonawcą

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-06, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem danych osobowych Wykonawcy jest /Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica, tel. / faks: 0-71 399 32 44 / 0-71 398 16 67, e-mail: zdp@zdp-olesnica.pl, http://zdp-olesnica.pl; dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy ZDP-DT.272.55.2019.IGPrzebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 – etap 1 dokumentacja projektowa prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa PZP”; dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Wykonawca posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; Wykonawcy nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Sporządziła: I. Grudzień

____Marzena Graczyk___

Kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona

ZAŁĄCZNIKI


Uwagi:

Nr Sprawy ZDP-DT.272.55.2019.IG

ZDP-DT.1430.35.2019.IG

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania:

Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje),

w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8 – etap 1 dokumentacja projektowa

Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52 c, 56-400 Oleśnica, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:

FASYS MOSTY Sp. z o. o.

ul. Powstańców Śl. 139A/3, 53-317 Wrocław

która oferuje wykonanie zamówienia za kwotę netto 79.500,00  brutto 97.785,00 .

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawą PZP i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert (uzyskała najwyższą punktację).

Jednocześnie Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, że w w/w postępowaniu zostały złożone oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „cena”

Liczba pkt w kryterium

termin płatności”

Łączna punktacja

1.

BUGANIK Pracownia Projektowa Grzegorz Buganik

ul. Kożuchowska 20A/3, 65-364 Zielona Góra

37,37

40,0

77,37

2.

PBW INŻYNIERIA Sp. z o. o.

ul. Sokolnicza 5/74-75, 53-676 Wrocław

19,96

40,0

59,96

3.

CertusVia Sp. z o. o.

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa

6,85

40,0

46,85

4.

FASYS MOSTY Sp. z o. o.

ul. Powstańców Śl. 139A/3, 53-317 Wrocław

60,0

40,0

100,0

Ponadto Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 6) w/w ustawy, że nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów, ponieważ Zamawiający nie posiada rozwiązań i środków technicznych – elektronicznych, które umożliwiłyby zastosowanie tego sposobu zlecania w/w usług.

____Marzena Graczyk___

Kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona

Oleśnica, dnia 18 marca 2019 r.

Przygotowała: I. Grudzień

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 25.02.2019, 13:04
Dokument oglądany razy: 189
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Irmina Grudzień
Publikacja dnia: 25.02.2019, 13:04
Termin: 06.03.2019, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl