mapa strony   |   kontakt   |

Niepodlegające Ustawie

ZDP-DT.272.5.2019.IG - Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki

Oleśnica, dnia 16.01.2019 r.

Nr Sprawy ZDP-DT.1430.4.2019.IG

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA POZYSKANEGO Z WYCINKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52 c, 56-400 Oleśnica

tel. 71 39816 67, faks 71 398 16 67

ogłasza pisemny przetarg na:

Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy składowanego na terenie obwodu drogowego w Oleśnicy

ul. Wojska polskiego 52 c, 56-400 Oleśnica

Ogółem: szacowana ilość pozyskanego drewna ok. 50,0 m3

  1. Termin wykonania:

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu i przygotowania oferty można uzyskać na stronie internetowej Sprzedającego www.zdp-olesnica.pl.

  1. Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:

Pan Sławomir Zadka

w godz. 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

  1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52 c, 56-400 Oleśnica – pokój nr 13 – I piętro – Sekretariat.

    w terminie do dnia 24.01.2019 r. do godz. 09:00.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52 c, 56-400 Oleśnica – pokój nr 18 – I piętro – Sala konferencyjna w dniu 24.01.2019 r. o godz. 09:15.

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Złożenie dokumentów wymaganych w SIWZ.

  1. Kryteria oceny:

Kupujący, który zaoferuje najwyższą cenę kupna.

  1. Należność za drewno należy wpłacić na konto Sprzedającego przed odbiorem drewna w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia dokonania wyboru Kupującego.

Sporządziła: I. Grudzień

____Marzena Graczyk____

Kierownik Sprzedającego

lub osoba upoważniona

ZAŁĄCZNIKI


Uwagi:

Nr Sprawy ZDP-DT.272.5.2019.IG

ZDP-DT.1430.7.2019.IG

OGŁOSZENIE

o wyborze kupującego

dotyczy przetargu na:

Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy składowanego na terenie obwodu drogowego w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 52 c, 56-400 Oleśnica

Sprzedający, Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52 c, 56-400 Oleśnica, zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia postępowania na w/w zadanie, a za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

MAGNUS Jakub Kudosz

ul. Kilińskiego 17d/6, 56-400 Oleśnica

która oferuje wykonanie zamówienia za kwotę netto 400,00, brutto 432,00.

Uzasadnienie: Kupujący otrzymał w wyniku oceny najwyższą ilość punktów tj. 100,0 za kryterium „cena”, zaproponował najwyższą cenę, oraz spełnił warunki określone w SIWZ.

Ponadto Sprzedający informuje, że w w/w postępowaniu nie zostały złożone oferty innych firm.

____Barbara Dylewska___

Kierownik Sprzedającego

lub osoba upoważniona

Oleśnica, dnia 24 stycznia 2019 r.

Przygotowała: I. Grudzień

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 16.01.2019, 14:53
Dokument oglądany razy: 136
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Irmina Grudzień
Publikacja dnia: 16.01.2019, 14:53
Termin: 24.01.2019, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl