Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Ogólna klauzula informacyjna RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016  r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych ul. Wojska Polskiego 52c56-, 400 Oleśnica
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować
  e-mailowo: madamaszek@zontekispolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903
 4. Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji niżej wymienionych celów, w  szczególności  imiona,  nazwiska,  dane  teleadresowe,  nazwa  firmy,  dane konieczne do zawarcia umowy. 
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w szczególności  na  otrzymywanie  zapytania ofertowych;  lit.  b  -  przetwarzanie  jest niezbędne  do  wykonania  umowy,  której  stroną  jest  osoba,  której  dane  dotyczą,  lub  do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lit. c - przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na administratorze,   w   szczególności   prowadzenie   dokumentacji   podatkowej
 6.  Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. 
 7.  Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
 8. Posiadają  Państwo  prawo  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych osobowych,  ich  sprostowania.  Prawo  do  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania przysługuje jedynie w sytuacji, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się  przez  nas  z  obowiązku  prawnego  i  nie  występują  inne  nadrzędne  prawne  podstawy przetwarzania.  Posiadają  Państwo  także  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  w  przypadku  ich nie podania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania.

 

 

Metadane

Data publikacji : 10.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP ZDP Oleśnica

Opcje strony

do góry