Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Deklaracja dostępności

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w OLEŚNICY zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP [ NAZWA PODMIOTU ].

Data publikacji strony internetowej: 2004-08-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-25.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Kuświk, zdp@zdp-olesnica.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 398 16 67, 71 399 32 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy,
ulica Wojska Polskiego 52c

Siedziba: Obwód Drogowy ZDP w Oleśnicy,
ulica Wojska Polskiego 52c

Siedziba: Obwód Drogowy ZDP w Sycowie,
ulica Kolejowa 17 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Zarządzie Dróg Powiatowych mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy odpowiednio wcześniej zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą.


Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

  • przesłać informację wraz z kontaktem zwrotnym na adres e-mailowy zdp@zdp-olesnica.pl
  • faksem na nr: 71 398 16 67, 71 399 32 44
  • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 71 398 16 67 lub 71 399 32 44 (numery do Sekretariatu Zarządu Dróg Powiatowych).

Aplikacje mobilne

brak

do góry